ความหมายเทคโนโลยี


เทคโนโลยี คือการจัดทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นระบบโดยการนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์เเละพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ

     1. เชิงวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่่สร้างโดยนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
     2. เชิงพฤติกรรมศาสตร์ จะเป็นการเเสดงออกมาของมนุษย์ อย่างเช่น การจัดตารางเรียนของทางโรงเรียน คือ ระบบการคิดเป็นขัันเป็นตอน